El Consorci

Imatge Corporativa. Manual d'aplicació

Aquest manual d’aplicació de la imatge corporativa presenta un conjunt de línies que fixen o reforcen la identitat corporativa del Consorci d’Educació de Barcelona.

Inclou la identificació de colors, les tipografies, l’organització visual de pàgines i altres mètodes, per tal de mantenir la continuïtat visual i el reconeixement de la marca a través de totes les manifestacions físiques, des dels documents més bàsics de la papereria, les publicacions o el material de difusió, fins als senyals, la cartelleria i els usos digitals.

Com a norma general, tots els documents i el material gràfic que editen o difonen les àrees i unitats del Consorci d’Educació de Barcelona, els serveis educatius de zona i els centres educatius públics de la ciutat han de seguir el conjunt de normes que s’especifiquen en aquest manual de la imatge corporativa, tant pel que fa a la presència del logotip, com a la línia gràfica que cal aplicar-hi. Aquestes normes afecten també les col·laboracions amb altres institucions o entitats.

En totes les publicacions s’ha de mostrar clarament el logotip del Consorci d’Educació de Barcelona.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail