Alumnat i famílies

Consulta d’adscripcions

Per accedir al primer curs de primària i d'educació secundària obligatòria en un centre determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són adscrits.

Adscripcions corresponents al curs 2016-2017


Adscripcions d'educació infantil a educació primària

Adscripcions d'educació primària a educació secundària obligatòria

Adscripcions d'educació secundària obligatòria a batxillerat

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail