Alumnat i famílies

Normativa

És important que totes les famílies coneguin l'existència de la normativa que té per objectiu regular el procés per a sol·licitar i accedir a qualsevol plaça escolar dels centres sostinguts amb diners públics i vetllar per la transparència del procés de gestió que se segueix. La normativa que regula el procés de preinscripció i matrícula és la següent:

Decret marc

Resolucions

Preinscripció curs 2016-2017

  • RESOLUCIÓ ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.
  • RESOLUCIÓ del Consorci d'Educació de Barcelona sobre la preinscripció i matrícula d’alumnat per al curs 2016-2017 a la ciutat de Barcelona (DOGC núm. 7078, de 14.3.2016).
  • RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord de la Comissió Permanent del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 11 d'abril de 2016, sobre preinscripció i matrícula d'alumnat a les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2016-2017. (DOGC 7100 de data 15.04.2016)
  • RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail