Centres i serveis educatius

Suport de monitoratge per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials i que presenta necessitat de suport per mobilitat reduïda o desajustament important de la conducta. Curs 2016-2017

Què és aquest recurs?

El recurs de suport de monitoratge per atendre l’alumnat que presenta necessitats educatives especials i que presenta necessitat de suport per mobilitat reduïda o desajustament important de la conducta. Te per objectiu ajudar l’alumnat d’aquestes condicions a superar les barreres que poden trobar per a la participació i la realització de les activitats d’aprenentatge en horari lectiu.

Aquest recurs es concreta en l’atorgament als centres d’unes hores de suport assumides per personal monitor/a (denominació en els centres públics) o zelador/a (denominació en els centres concertats) que ajuda l’alumnat sota les directrius establertes per la direcció del centre i més directament pels respectius tutors-es. L’actuació del personal de suport ha de quedar recollida en el Pla Individual de l’alumne/a

Qui pot demanar aquest recurs?

Poden demanar aquest recurs tots els centres públics gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona i els centres concertats de la ciutat. Per a l’alumnat des del primer nivell del segon cicle d’educació infantil (P- 3) fins al 4t. curs de l’ESO que s’ajustin al perfil indicat anteriorment, sempre que els recursos propis dels centres no siguin suficients per a assolir la seva participació en les activitats d’aprenentatge que es realitzen a les aules.

Els centres públics o concertats que tenen reconeguda una unitat de suport a l’educació especial (USEE) poden demanar aquest recurs sempre que la demanda no sigui per alumnes escolaritzats en aquesta unitat.

Com funciona el recurs pels centres públics?

La bossa dels centres públics la gestiona íntegrament el Consorci d’Educació. Amb aquesta finalitat el Consorci contracta una empresa de serveis que proveeix el monitoratge i assumeix la realització del suport de l’alumnat d’aquests centres.

Com funciona el recurs pels centres concertats?

Cada curs el Departament d’Ensenyament publica al DOGC la borsa d’hores disponibles, així com el procediment que s’activarà per sol·licitar subvenció per al recurs. Els centres concertats contracten directament els zeladors/es amb la subvenció atorgada.

Com s’organitza l’assignació d’hores?

A l’intern del Consorci hi ha constituïda una comissió d’assignació d’aquestes hores. Aquesta comissió és comuna tant pels centres públics com pels concertats a fi i efecte que els criteris d’assignació siguin també comuns.

Un cop recollides totes les sol·licituds aquesta comissió les analitza i fa la proposta d’assignació d’hores per cada centre, tenint en compte la quantitat d’hores disponibles a cadascuna de les bosses.

Les hores que s’assignen a cada centre depenen del nombre d’alumnes susceptibles de requerir el suport, de la valoració de la intensitat de suport necessari i dels recursos del centre per atendre aquest alumnat.

Cal destacar que els centres fan les sol·licituds d’acord al seu alumnat concret, però les hores assignades per la comissió són pel conjunt d’alumnat d’aquell centre. Correspon als centres concretar la distribució interna i establir i gestionar les hores d’atenció que rebrà cada alumne/a.

Documents per fer la sol·licitud de monitoratge / zelador-a per part dels centres

1- Instruccions pel centres públics (no municipals) que faran la tramitació via eValisa, PDF

2a - Instruccions pels centres públics municipals per fer la sol·licitud de monitoratge, PDF

2b - Sol·licitud per als centres públics municipals, DOC

3a - Instruccions pels centres concertats per fer la sol·licitud de zelador-a, PDF

3b - Sol·licitud per als centres concertats, DOC

4. Annex a la sol·licitud d'hores de monitoratge / zeladors-es per a atendre l'alumnat, curs 2016-2017, PDF

Calendari de trameses telemàtiques

Tramesa per part de la direcció del centre (tant els públics com els concertats) al Consorci via telemàtica del full de sol·licitud complimentat (vegeu carta i instruccions) del dilluns 13 de juny a dilluns 20 de juny de 2016.

Resposta des del Consorci, als centres públics, el dijous 8 de setembre de 2016. Pels centres concertats, pendent de concretar.

Aquesta notificació de les hores assignades és únicament pels centres públics ja que pels centres concertats encara s’està pendent de rebre les instruccions per part del Departament d’Ensenyament.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail