Alumnat i famílies

Arts plàstiques i disseny (grau superior). Preinscripció 2016-2017

Per accedir als cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics), una titulació superior o haver superat el curs específic d'accés, i superar la prova específica d'accés.

També s'hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s'ha superat la prova d'accés o se n'està exempt, a partir de l'any en què es compleixen els 19 anys d'edat, o els 18 si s'acredita estar en possessió del títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny relacionat amb els ensenyaments als quals es vol accedir.

D'altra banda, tenen accés directe a cicles de grau superior i no han de fer la prova específica d’accés, les persones que puguin acreditar estar en una de les situacions següents:

a) Tenir el títol de batxiller de modalitat d'arts o l'artístic experimental o batxillerat d'altres modalitats si s'han cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.

b) Tenir el títol de tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny.

c) Tenir el títol de graduat/ada en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d'estudis regulats pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol; Reial decret 799/1984, de 28 de març, i Reial decret 942/1986, de 9 de maig.

d) Tenir el títol de tècnic/a superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés, d'acord amb la classificació següent:

Famílies d'arts plàstiques i disseny / Famílies de formació professional

 • Arts aplicades al llibre / Arts gràfiques
 • Arts aplicades a la indumentària / Tèxtil, confecció i pell; Imatge personal
 • Art floral / Activitats agràries
 • Ceràmica artística / Vidre i ceràmica
 • Disseny d'interiors / Edificació i obra civil
 • Disseny gràfic / Arts gràfiques; Comunicació, imatge i so
 • Disseny industrial / Fabricació mecànica; Fusta i moble
 • Tèxtils artístics / Tèxtil, confecció i pell

e) Tenir el títol superior de disseny, de conservació i restauració de béns culturals o títol declarat equivalent, o certificat de superació de la prova d'accés.

f) Tenir el títol d'enginyeria tècnica en disseny industrial, d'arquitecte o de llicenciat en belles arts o títol declarat equivalent, o certificat de superació de la prova d'accés.

g) Tenir una resolució d'exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial; la qualificació a efectes de baremació serà 5.

 

Calendari

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta: 13 de maig de 2016.
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 26 de maig a l'1 de juny de 2016. La documentació es pot presentar fins al 3 de juny del 2016.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 10 de juny de 2016.
 • Termini per presentar reclamacions: del 13 al 15  de juny de 2016. 
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juny de 2016. 
 • Sorteig del número de desempat: 21 de juny de2016, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds:  23 de juny de 2016.
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2016.
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 4 de juliol de 2016. 

Matrícula

 • Alumnes admesos: del 5 al 12 de juliol de 2016.

 

Més informació

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail