Alumnat i famílies

Arts plàstiques i disseny (grau superior). Preinscripció 2017-2018

Calendari

Preinscripció
12/05

Publicació de l'oferta inicial de places escolars:  12 de maig de 2017

25/05 31/05

Termini per presentar la sol·licitud: del 25 al 31 de maig de 2017 (la documentació es pot presentar fins al 2 de juny)

21/06

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017

22/06 26/06

Termini per presentar reclamacions: del 22 al 26 de juny de 2017

28/06

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017

29/05

Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)

03/07

Llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017

11/07

Publicació de l’oferta final: 11 de juliol de 2017

12/07

Llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 12 de juliol de 2017

Matrícula
13/07 20/07

Termini per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: el 13 al 20 de juliol de 2017

Consulta de centres

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció, cal especificar per ordre de preferència els cicles, els torns i els centres educatius.

A la guia de centres  hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon i ensenyaments.

Consulta els centres educatius

Requisits d'accés als cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior

Per accedir als cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics), una titulació superior o haver superat el curs específic d'accés, i superar la prova específica d'accés (o estar-ne exempt).

Així mateix, s'hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s'ha superat la prova d'accés (o se n'està exempt).

Tenen accés directe a aquests cicles i no han de fer la prova específica d'accés les persones que poden acreditar que es troben en una de les situacions següents:

a) Tenir el títol de batxiller de la modalitat d’arts o l’artístic experimental (o batxillerat d’altres modalitats si s’han cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts).

b) Tenir el títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny.

c) Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d’estudis regulats pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol; el Reial decret 799/1984, de 28 de març, i el Reial decret 942/1986, de 9 de maig.

d) Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a efectes de la prova d'accés. Les equivalències són les següents:

Famílies d’arts plàstiques i dissenyFamílies de formació professional

Arts aplicades al llibre — Arts gràfiques
Arts aplicades a la indumentària — Tèxtil, confecció i pell / Imatge personal
Art floral — Activitats agràries
Ceràmica artística — Vidre i ceràmica
Disseny d’interiors — Edificació i obra civil
Disseny gràfic — Arts gràfiques / Comunicació, imatge i so
Disseny industrial — Fabricació mecànica / Fusta i moble
Tèxtils artístics — Tèxtil, confecció i pell

e) Tenir el títol superior de disseny, de conservació i restauració de béns culturals o títol declarat equivalent, o certificat de superació de la prova d’accés.

f) Tenir el títol d’enginyeria tècnica en disseny industrial, d’arquitecte o de llicenciat en belles arts o títol declarat equivalent o certificat de superació de la prova d’accés.

g) Tenir una resolució d’exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (la qualificació a afectes de baremació és un 5).

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentacióen el termini establert, en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat específic.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

Documentació identificativa

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n té.
     

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Documentació acreditativa del criteri de prioritat

Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova d’accés o la qualificació mitjana dels estudis que donen dret a l’accés directe.

El document que cal presentar és el certificat acadèmic.

Si la prova d’accés s’ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011 no cal presentar el certificat de superació perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de gestió de proves i es mostra en la llista de sol·licituds amb el barem provisional; si no s’ha pogut obtenir, cal acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació indicat al calendari.

Els alumnes que encara cursen els estudis en el moment de presentar la sol·licitud poden acreditar documentalment la qualificació obtinguda fins al final del període de reclamacions indicat al calendari.

Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell

Els esportistes d'alt rendiment o alt nivell han de presentar una còpia del BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics) o el certificat del Consell Català de l’Esport que ho acredita, o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.

Sol·licitud de preinscripció

Consulta de resultats

En les dates del calendari cada centre publica al seu tauler d'anuncis les llistes amb els resultats del procés de preinscripció. 

També es poden consultar les llistes des d'aquesta mateixa pàgina; per fer-ho es necessita:

  • El codi de la sol·licitud (quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça de correu electrònic indicada a la sol·licitud; si no el rebeu, mireu el correu brossa).
  • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors o de l'alumne/a (si és major d'edat).

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

Llistes ordenades alfabèticament on hi ha:

  • la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el criteri de prioritat i
  • el número aleatori assignat (i que serveix per ordenar-les en cas d'empat).


Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada es pot presentar una reclamació al mateix centre. Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar.

Consulta de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir del criteri de prioritat i el número de desempat.

Consulta de la llista de sol·licituds amb la puntuació resoltes les reclamacions

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d’espera formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Consulta de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

En fer la matrícula cal fer efectiu l’import del preu públic corresponent.

A més de la documentació presentada en preinscriure’s, per matricular-se cal presentar la documentació que acredita que es compleixen els requisits d’accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent.)

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació (la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació).

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se a aquest estudis durant el període ordinari de matrícula no se’ls manté la plaça assignada.

Els alumnes majors de 28 anys han d'acreditar que disposen de la targeta sanitària o d'una assegurança escolar obligatòria (subscrita per ells mateixos).

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail