Alumnat i famílies

Formació professional (grau mitjà). Preinscripció 2017-2018

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Calendari

Preinscripció
12/05

Publicació de l'oferta inicial de places escolars:  12 de maig de 2017.

16/05 24/05

Termini per presentar la sol·licitud: del 16 al 24 de maig de 2017 (es pot presentar documentació fins al 26 de maig de 2017).

06/06

Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem provisional: 6 de juny de 2017.

07/06 09/06

Termini per presentar una reclamació al barem provisional: del 7 al 9 de juny de 2017.

14/06

Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017.

15/06

Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona).

19/06

Llista de sol·licituds ordenada definitiva: 19 de juny de 2017

30/06

Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017

03/07

Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017

Matrícula
04/07 11/07

Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l'11 de juliol de 2017

04/09

Publicació de la llista de centres i cicles amb places vacants: 4 de setembre de 2017

 

Finalitzada la matrícula i tancada la llista d'espera, el 4 de setembre de 2017 s'informa de les places vacants.

S'obre un segon període de preinscripció en què només hi poden participar: 

 • les persones que van participar en el primer i no van obtenir plaça i
 • les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.

Els participants han d'acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

 • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 6 i 7 de setembre de 2017
 • Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2017-2018

En aquest segon període, els centres assignen les places segons l'ordre següent:

 1. persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, complien els requisits d'accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la qualificació al·legada,
 2. persones que van obtenir plaça però no es van poder matricular perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l'ESO; en cas d'empat, per a ordenar les sol·licituds s'utilitza la qualificació global de l'ESO

En cas d'empat, per ordenar les sol·licituds s'utilitza la qualificació global de l'ESO o dels estudis o prova que dona dret a l'accés. Si persisteix l'empat, l'ordre es determins per sortieg.

Consulta de centres

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar per ordre de preferència els centres, cicles i torns que se sol·liciten.

A la guia de centres hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon, ensenyaments.

Consulta els centres educatius

Segon període

La informació dels centres i cicles amb vacants correspon a l'oferta del dia 4 de setembre de 2017.

 

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert al centre que s'ha demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat per ordenar-les i assignar les places; el criteri s'aplica respecte de la primera petició que consta a la sol·licitud.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

Documentació identificativa

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n té.

  Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Criteri de prioritat per a l'assignació de les places

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés o la qualificació de la prova d'accés.

Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:

 • Via graduaten educació secundària obligatòria: 60%
 • Via PQPI: 20%; per aquesta via també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.
 • Via de la prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés (o per altres titulacions que permeten l'accés): 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d'accés o n'han quedat exempts accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

El document acreditatiu que cal presentar és un dels certificats següents:

 • certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o
 • certificat de la qualificació de la prova d'accés.
 • Els alumnes que encara cursen els estudis han de presentar el certificat de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.
 • Els alumnes que han completat l'etapa d’ESO han de presentar el certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
 • Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional (si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional).
 • Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell

Per tenir dret a la reserva de plaça per a esportistes d'alt rendiment cal presentar (juntament amb la documentació per a a la preinscripció) un dels documents següents:

 • la còpia del BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics),
 • el certificat del Consell Català de l’Esport que ho acredita o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.

Sol·licitud de preinscripció

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.

La presentació de més d'una sol·licitud per tipus d'ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Fer la sol·licitud

Consulta de resultats

En les dates del calendari cada centre publica al seu tauler d'anuncis les llistes amb els resultats del procés de preinscripció. Aquestes llistes  també es poden consultar des del web; per fer-ho es necessita:

 • El codi de la sol·licitud (quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça de correu electrònic indicada a la sol·licitud; si no el rebeu, mireu el correu brossa).
 • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors o de l'alumne (si és major d'edat).

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

Llistes ordenades alfabèticament on hi ha:

 • les dades referents a l'aplicació dels criteris de prioritat a cada sol·licitud, 
 • el número aleatori assignat (i que serveix per ordenar-les en cas d'empat) i
 • el codi de la sol·licitud i les dades perosnals

Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada es pot presentar una reclamació al mateix centre. Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar.

Consulta de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

3.459 és el número que determina l'ordre de les sol·licituts
 (Número més gran atorgat: 39.974)

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat. 

Consulta de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d’espera formada per les sol·licituds de les persones que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena pels criteris de prioritat i el número de desempat. Cada centre gestiona la llista d'espera i ofereix les vacants als participants, fins al 27 de juliol de 2017.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació (la matrícula es condiciona a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació).

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se en el període ordinari de matrícula no se'ls manté la plaça assignada.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail