Alumnat i famílies

Programes de formació i inserció. Preinscripció curs 2016-2017

Per accedir a un programa de formació i inserció cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

Calendari

Preincripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 13 de maig de 2016.
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 17 al 27 de maig de 2016.
 • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne així com a la seva manca d'experiència laboral: del 17 de maig al 6 de juny de 2016, segons convocatòria individual feta pel centre.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades: 7 de juny de 2016.
 • Sorteig del número de desempat: 8 de juny de 2016, a les 11 h al Departament d'Ensenyament (Serveis Centrals: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021).
 • Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds baremades: del 8 al 10 de juny de 2016.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2016.
 • Publicació de l'oferta final: 1 de juliol de 2016.
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 1 de juliol de 2016.

Matrícula

 • Període de matrícula: de l'1 al 9 de setembre de 2016.

Resultat del sorteig

2.980, número per determinar l'ordre en cas d'empat (5.608, número més gran atorgat).

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar en el termini establert, la documentació següent:

A) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos)

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n disposa.

Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Trebal, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat,  el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o si no n'hi ha, un informe de l’EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne o l'alumna presenta discapacitat.

 

B) Documentació acreditativa dels criteris específics

 • Proximitat del domicili de l'alumne o alumna
  • Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 1 del centre: 30 punts.
  • Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 2 del centre però no en la seva àrea d'influència 1: 15 punts.

Documentació a presentar:

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 
 • Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres equivalents
  • Quan la persona que ho sol·licita no ha cursat un PQPI o un programa de formació i inserció , o un  cicle de formació professional: 20 punts.

Documentació a presentar: 

 • L'al·legació es fa marcant la casella corresponent a la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.
 • Anys d'escolarització a l'ESO i últim curs realitzat
  • Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts
  • Si l'últim curs realitzat és 4rt ESO: 20 punts
  • Si l'últim curs realitzat és 3r ESO: 10 punts
  • Si l'últim curs realitzat és 2n ESO: 5 punts

Documentació a presentar: 

 • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o que s'està realitzant.
 • Pel resultat de l'entrevista que valora l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne o alumna: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.

 

C) Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell

 • Certificació que acrediti aquesta condició.

 

Criteris d'ordenació

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen segons els punts obtinguts en aplicar els criteris específics.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas d'empat després d'aplicar els criteris específics exposats. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es fa en funció del número obtingut per sorteig públic.

Més informació

 

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail