Alumnat i famílies

Ensenyaments professionals de música i dansa. Preinscripció 2016-2017

Les persones que volen accedir als ensenyaments professionals de música i dansa en un conservatori o en un centre autoritzat han de superar una prova específica d'accés. En fer la sol·licitud per realitzar la prova queda formalitzada la sol·licitud de preinscripció.

Calendari

Període de presentació de sol·licituds: del 30 de març al 15 d’abril de 2016, ambdós inclosos.

Abans de la data de la prova d’accés, cada centre publica al seu tauler d’anuncis:

  • l’oferta de places per curs i especialitat, 
  • la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, 
  • les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, 
  • el termini per presentar reclamacions, 
  • la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i,
  • com a màxim el dia 13 de juny de 2016, la llista d’alumnes admesos del primer curs dels ensenyaments professionals.

 

Període de matrícula: del 27 de juny a l’1 de juliol de 2016, ambdós inclosos.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud cal presentar l'original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen. 

Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:

  • l'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
  • l'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 

Més informació

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail