Alumnat i famílies

Ensenyaments artístics superiors. Preinscripció 2016-2017

Per accedir als ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals) cal tenir el títol de batxillerat o ensenyaments equivalents (o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys) i superar una prova específica d'accés.

Informació general

Les persones que no tenen aquesta titulació també hi poden accedir si, a més de la prova específica, superen una prova en la qual s'acredita la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat. Per poder fer aquesta prova cal tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova.

Poden accedir directament als ensenyaments artístics superiors de disseny o de conservació i restauració de béns culturals, sense haver de realitzar la prova d'accés, els qui posseeixin el títol de tècnic superior en arts plàstiques i disseny.

Calendari

Cada centre que imparteix algun d’aquests ensenyaments publica al seu tauler d’anuncis i al seu web, no més tard del 2 de maig de 2016 el calendari d’actuacions, inclosa, quan escaigui, la convocatòria de setembre.

Els calendaris han d'informar del següent:

 • l'oferta de places,
 • el període de presentació de sol·licituds,
 • la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat,
 • la data de publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional,
 • el termini per presentar reclamacions,
 • la data de publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva,
 • la data de publicació de la llista d'admesos i
 • el període de matrícula.


La sol·licitud de preinscripció s'ha de fer mitjançant un formulari disponible a cada centre. Amb la sol·licitud per fer la prova específica d'accés a un centre es formalitza la sol·licitud de preinscripció al centre pel curs acadèmic que s'inicia l'any en que es realitza la prova. En la sol·licitud es fa constar el centre o seu al qual es vol accedir i per al qual es fa la prova d'accés, i les especialitats, àmbits, itineraris o modalitats a les que es vol accedir per ordre de preferència.

La preinscripció a l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP) es fa, de forma telemàtica per mitjà de la seva pàgina web.

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en el termini establert, la documentació següent:

Documentació identificativa:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne o alumna és menor d'edat, també cal presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

Criteris específics

Admissió per a les persones que han superat la prova d'accés

L'admissió per a les persones que han superat la prova d'accés es fa per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a la prova d'accés, amb prioritat per a les persones que l'han realitzat al centre en què volen cursar els estudis. En cas d'empat les places s'adjudiquen per sorteig.

En els centres que ofereixin places de primer curs per especialitat, àmbit, modalitat o itinerari, l'admissió es fa de manera individualitzada per a cada especialitat, àmbit, modalitat i/o itinerari, en funció de la prova realitzada.

Si s'ha superat la prova específica d'accés per a més d'una especialitat, àmbit, modalitat o itinerari només es farà assignació a una plaça per centre d'acord amb l'ordre de preferència indicat en la sol·licitud de preinscripció.

No obstant, si en algun àmbit, modalitat o itinerari han quedat places vacants, el centre pot oferir aquestes places a les persones que han realitzat la prova per a un altre àmbit, modalitat o itinerari, igualment per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a la prova d'accés, amb prioritat per als que han realitzat la prova per a àmbits, modalitats o itineraris més afins. En cas que el centre ofereixi aquesta possibilitat, la indicarà al seu web i al tauler d'anuncis del centre juntament amb la prelació d'àmbits, modalitats o itineraris, en el moment de publicació de la oferta de places.

En cas que els centres  tinguin diverses seus faran l'admissió a cadascuna de les seus per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes i d'acord amb l'ordre de preferència manifestat per la persona aspirant.

Admissió en cas d'accés directe

En els ensenyaments artístics superiors en conservació i restauració de béns culturals i en disseny es fa una reserva de dues places per grup per als alumnes que posseeixen el títol de tècnic superior en arts plàstiques i disseny o d'un títol declarat equivalent. Aquests alumnes hi accedeixen de manera directa.

El criteri per a l'adjudicació de places d'accés directe és la millor qualificació del cicle de formació específica de grau superior cursat, i en cas d'empat es fa per sorteig. En el cas del títol equivalent de graduat o graduada en arts aplicades i oficis artístics, mitjançant la millor qualificació de revàlida. En cas d'empat es resol per sorteig.

Si per una de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que li corresponen, aquestes les ocupen els possibles alumnes excedents de l'altra via.

Admissió corresponent a la convocatòria extraordinària

En el cas que hi hagi una convocatòria extraordinària per a aquests ensenyaments i en el cas de les places vacants de la convocatòria ordinària, aquestes s'assignen seguint l'ordre decreixent de les puntuacions obtingudes. En el cas de places no ofertades en la convocatòria ordinària, en primer lloc, s'assigna directament la plaça als alumnes que, havent-se presentat a la convocatòria ordinària del mateix any, l'han superat i no han obtingut plaça, seguint l'ordre decreixent de les puntuacions obtingudes, i en segon lloc s'assigna la plaça a la resta dels alumnes seguint l'ordre decreixent de les puntuacions obtingudes.

Abans de la convocatòria extraordinària, el centre fa públic l'acreixement de places entre els àmbits, modalitats i/o itineraris que consideri adients per tal de poder redistribuir les possibles vacants un cop feta aquesta convocatòria. Aquestes possibles vacants, una vegada feta la redistribució, s'assignaran seguint els mateixos criteris amb què en la convocatòria extraordinària s'assignen les places no ofertades en la convocatòria ordinària.

Més informació

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail