Alumnat i famílies

Educació d'adults. Preinscripció 2016-2017

Informació general

Per ser admès en un dels ensenyaments d'adults cal presentar la sol·licitud de preinscripció (mentre dura el procés d'admissió no s'admeten sol·licituds fora de termini).

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres,
 • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,
 • presentar la sol·licitud i la documentació,
 • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva, després del període per presentar reclamacions,
 • consultar el centre assignat i
 • fer la matrícula.


Requisits d'accés

Amb caràcter general, per accedir a l'educació d'adults cal haver complert 18 anys (o complir-los l'any natural que s'inicia la formació).

També hi poden accedir les persones que tenen o compleixin 16 anys l'any natural que inicien la formació si es troben en alguna d'aquestes situacions:

 • tenir un contracte laboral que impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari, 
 • trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball, 
 • ser esportista d'alt rendiment,
 • cursar o haver cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial (PQPI) o un programa de formació i inserció,
 • voler cursar la formació per proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o
 • participar al programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, "Joves per l'ocupació".


Per accedir als cursos de formació per a l'accés a cicles de grau mitjà o de grau superior i als cursos de COMPETIC cal participar en el procés d'informació i orientació del centre que es demana en primera opció per cursar aquells ensenyaments (ha d'evidenciar que la persona té les competències i els coneixements necessaris per cursar aquests ensenyaments amb èxit).

També poden accedir al curs de formació específica per a l'accés a cicles de grau mitjà les persones que tenen més de 17 anys o bé els compleixen l'any natural que inicien el curs.

Els alumnes que obtenen una qualificació positiva en la preparació per a les proves d'accés però no superen la prova i volen tornar a fer el curs, no poden ser considerats antics alumnes a efectes de preinscripció i matrícula, però poden fer novament el curs si el centre o aula disposa de places lliures i després de donar prioritat els alumnes que hi accedeixen per primera vegada.

Calendari

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta d’ensenyaments: 23 de maig de 2016
 • Publicació de l'oferta de places: 16 de juny de 2016
 • Període preferent d'informació i orientació per als alumnes nous: juny de 2016
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 20 al 28 de juny de 2016
 • Publicació (al centre) de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 de juliol de 2016
 • Sorteig: 6 de juliol del 2016 a les 11 h al Departament d'Ensenyament (Serveis Centrals: Via Augusta, 202, Barcelona 08021)
 • Termini per presentar una reclamació: del 5 al 7 de juliol de 2016
 • Publicació (al centre) de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 8 de juliol de 2016
 • Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i de la llista d’espera: 13 de juliol de 2016

Matrícula

 • Matrícula dels alumnes admesos: del 2 al 9 de setembre de 2016
 • Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: a partir del 12 de setembre de 2016

Els centres poden establir dates concretes de matrícula per als diferents ensenyaments que ofereixen (sempre dins el període general de matrícula establert) i que hauran de fer públiques en el centre abans de l'inici del període de presentació de sol·licituds.

Enllaços d'interès

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail