Alumnat i famílies

Arts plàstiques i disseny (grau mitjà). Preinscripció 2016-2017

Per accedir als cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o una titulació superior, i superar la prova específica d'accés.

Per accedir als cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics), una titulació superior o haver superat el curs específic d'accés, i superar la prova específica d'accés.

També s'hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s'ha superat la prova d'accés o se n'està exempt, a partir de l'any en que es compleixen els 17 anys d'edat.

D'altra banda, tenen accés directe a cicles de grau mitjà i no han de fer la prova específica d'accés les persones que puguin acreditar estar en una de les situacions següents:

a) Tenir el títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny o certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics.

b) Tenir el títol de tècnic/a de formació professional d'una família equivalent a efectes de la prova d'accés. Les equivalències entre famílies de cicles de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, només a efectes de la prova d'accés, són les següents:


Famílies d'arts plàstiques i disseny / Famílies de formació professional

 • Arts aplicades al llibre / Arts gràfiques
 • Arts aplicades a la indumentària / Tèxtil, confecció i pell; Imatge personal
 • Art floral / Activitats agràries
 • Ceràmica artística / Vidre i ceràmica
 • Disseny d'interiors / Edificació i obra civil
 • Disseny gràfic / Arts gràfiques; Comunicació, imatge i so
 • Disseny industrial / Fabricació mecànica; Fusta i moble
 • Tèxtils artístics / Tèxtil, confecció i pell 

c) Tenir un dels títols que donen accés directe a cicles de grau superior detallats a l'apartat Informació general dels Cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny.

d) Tenir una resolució d'exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial; la qualificació a efectes de baremació serà 5.

Calendari

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 13 de maig del 2016.
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 18 al 25 de maig de 2016. Es pot presentar la documentació fins al 27 de maig del 2016.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2016.
 • Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2016.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2016.
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2016, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 17 de juny de 2016.
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2016.
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 4 de juliol de 2016.

Matrícula

 • Període de matrícula: del 5 al 12 de juliol de 2016.

Més informació

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail