Alumnat i famílies

Batxillerat. Preinscripció 2017-2018

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s'hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s'hagi obtingut el graduat en educació secundària.

Calendari

Preinscripció
12/05

Publicació de l'oferta inicial de places: 12 de maig de 2017

16/05 24/05

Termini per presentar la sol·licitud: del 16 al 24 de maig de 2017  (Termini per presentar la documentació al centre: fins al 26 de maig de 2017)

06/06

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017

07/06 09/06

Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2017

14/06

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017

15/06

Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 h (Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)

19/06

Llista ordenada definitiva: 19 de juny de 2017

30/06

Oferta final: 30 de juny de 2017

03/07

Llista d’alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017

 

Matrícula
04/07 11/07

Matrícula ordinària dels alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l'11 de juliol de 2017

Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 4 a l'11 de juliol de 2017

06/09 08/09

Matrícula extraordinària dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017

Batxillerat nocturn

Es poden matricular al batxillerat en règim nocturn les persones que tenen 18 anys o més i les que tenen entre 16 i 18 anys i no poden seguir estudis en règim diürn per motius laborals; per acreditar-ho cal presentar el document d'afiliació a la Seguretat Social o, si l'alumne no té obligació d'estar afiliat, la certificació del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals. El consell escolar del centre pot valorar altres motius d'admissibilitat.

Doble titulació de batxillerat i baccalauréat

Per a l'accés als centres que imparteixen el currículum mixt per a l'obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat, cal acreditar el nivell de coneixements de francès mitjançant un certificat o la superació d'una prova de nivell.

Un cop acreditat el coneixement de francès requerit, l'admissió a aquestes places es fa a partir de la qualificació mitjana d'educació secundària obligatòria o de la mitjana dels tres primers cursos en cas que aquesta no s’hagi acabat.

Si l'alumne cursa estudis en un sistema educatiu estranger ha de demanar al Departament d'Ensenyament el càlcul de la qualificació mitjana equivalent als tres primers cursos de l'ESO.

Calendari

  • Publicació de la llista de centres que ofereixen la doble titulació: no més tard del 18 d'abril de 2017
  • Publicació a cada centre de l'oferta de places reservades per a aquests ensenyaments: 24 d'abril de 2017
  • Termini per presentar les sol·licituds al centre: del 2 al 4 de maig de 2017
  • Llista d'alumnes admesos: 12 de maig de 2017

Centre amb ensenyaments integrats de música i dansa

Les persones que volen accedir l'Institut Escola Oriol Martorellde Barcelona per cursar-hi batxillerat i ensenyaments de música o de dansa cal que presentin la sol·licitud de preinscripció (i la documentació) en aquest centre. Per demanar altres centres poden presentar, durant el mateix període, una segona sol·licitud al centre no integrat demanat en primer lloc.

El calendaris de publicació de l'oferta, presentació de sol·licituds i matrícula, així com la documentació que cal presentar són els mateixos que els establerts per a la resta de centres. El centre pot determinar el calendari de la resta d'actuacions previstes i l'ha de fer públic abans del 10 de març de 2017.

Per poder accedir a aquests ensenyaments cal que els sol·licitants obtinguin la valoració positiva de les seves aptituds artístiques mitjançant la superació de la prova específica d'accés de l'especialitat (en música o en dansa).

L'admissió s'efectua d'acord amb el resultat d’aquesta prova, de manera separada per a música i dansa; quan el resultat de la prova és numèric s'ordena de la més alta a la més baixa i si es produeix un empat, s'apliquen els criteris generals de prioritat i, si cal, el sorteig per al número de desempat.

Consulta de centres

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar per ordre de preferència les modalitats i els centres educatius a què es vol accedir.

A la guia de centres hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon i ensenyaments i, si és el cas, l'adscripció amb altres centres.

Els centres adscrits són els que estan vinculats perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un tinguin prioritat per accedir a un altre si els dos estan adscrits.

Segons el moment que es consulta, la informació de les places correspon a l'oferta inicial o a l'oferta final (consulteu el calendari).

Consulta els centres educatius

Àrees d'influència

A la ciutat de Barcelona, l’àrea d’influència es correspon amb el districte municipal si es tracta d’una batxillerat no artístic; per al batxillerat artístic, l’àrea d’influència és el municipi de Barcelona.

Institut Manuel Carrasco i Formiguera, districtes de Nou Barris i Horta-Guinardó

 

Documentació i criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert preferentment el centre demanat en primer lloc. Un cop presentada, a cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l'ensenyament, els criteris generals i els criteris complementaris. El compliment d'aquests criteris s'ha d'acreditar amb la documentació especificada.

El barem de punts que tenen associat els criteris de prioritat permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les (el barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions). En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Documentació identificativa

Tots els alumnes que es preinscriuen, tant si al·leguen el compliment d'algun criteri de prioritat com si no, han de presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d'origen).

Els alumnes menors d'edat també han de presentar:

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Els alumnes estrangers poden acreditar les seves dades d'identificació o de filiació amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que puguin aportar.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè s'adoptin les mesures oportunes.

a) Criteri específic

Per preinscriure's al batxillerat en un centre determinat tenen preferència els alumnes que procedeixen dels centres i ensenyaments que hi són adscrits, excepte per la modalitat d'arts. En aquest cas no s'ha de presentar cap document.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

cap, si es tracta del mateix centre

si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet.

Barem

quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts,

quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare/a, el tutor/a, o el guardador/a de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts,

quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Documents

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, cal presentar el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal presentar la còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

 

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare/a, el tutor/a siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora.

Barem: 10 punts

Document

Acreditació de beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, el pare/a, tutor/a, un germà/ana.

Barem: 10 punts

Documents:

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.

Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'inacapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

5. Expedient acadèmic

Barem: qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals.

Document:

certificació acadèmica de la qualificació,

si es tracta d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica,

si l’alumne encara cursa els estudis: certificat de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament,

els alumnes procedents d’estudis estrangers han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, cal actuar segons s’indica a la informació de la preinscripció a cicles de formació professional

c) Criteris complementaris

1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Document

original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent

2. L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Barem: 10 punts

Document

informe emès per un metge del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) que indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i especifiqui de quina malaltia es tracta. El centre ha de trametre el document a la comissió de garanties d'admissió per estudiar possibles casos de frau o falsedat.

3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratiuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s'hagi cursat entre els 3 i els 16 anys).

Barem: 5 punts

Document

cap, perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment

Encara que no provinguin d’un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places de batxillerat dels centres amb l’horari adaptat:

  • els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o de dansa. En el moment de fer la sol·licitud de preinscripció i en formalitzar la matrícula han de declarar que estan matriculats o admesos pendents de matricula en un centre autoritzat per cursar aquests ensenyaments.
  • Els alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment (inclosos els esportistes integrats en la tecnificació esportiva i els esportistes d’alt nivell o alt rendiment). Aquesta condició s'acredita amb un dels documents següents:

Certificat del Consell Català de l’Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l’etapa de tecnificació esportiva.

Certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport, per als esportistes d’alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.

Relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d’alt nivell.

Centres amb horari adaptat als ensenyaments de música o dansa de grau professional

Centres amb horari adaptat als programes esportius d'alt rendiment

Sol·licitud de preinscripció

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència (la presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que pugui correspondre).

El formulari de sol·licitud i la documentació s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc.

Fer la sol·licitud

Consulta de resultats

En les dates que es detallen en el calendari cada centre publica al seu tauler d'anuncis les llistes amb els resultats del procés de preinscripció (les oficines municipals d'escolarització publiquen les corresponents al municipi).

Per consultar les llistes des del web cal:

  • El codi de la sol·licitud. Si a la sol·licitud vau especificar una adreça de correu electrònic, quan es pugui fer la consulta hi rebreu un missatge amb aquest codi (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
  • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors.

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

Llistes ordenades alfabèticament on hi ha:

  • la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem i
  • el número aleatori assignat (i que serveix per ordenar-les en cas d'empat).

Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada es pot presentar una reclamació al mateix centre. Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar.

Consulta de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

El 1.132 número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat al batxillerat
Número més gran atorgat: 17.864

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat.

Consulta de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d’espera formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Les vacants que es produeixen en els centres amb llista d'espera s'han d'oferir als alumnes que l'han demanat en primera opció; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.

Consulta de les llistes d'alumnes admesos

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail