Alumnat i famílies

Preinscripció a l'educació infantil (3-6 anys), l'educació primària (6-12) i l'educació secundària obligatòria

Preinscripció i matriculació d'alumnes de 3 a 16 anys als centres públics i privats concertats per a aquests nivells educatius: Segon cicle d'educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària (de 1r a 6è), educació secundària obligatòria (de 1r a 4t). A P3 es poden preinscriure els infants que compleixen 3 anys durant l'any 2016.

 • Calendari

  Preinscripció

  • Publicació de l'oferta inicial de places escolars: 18 de març de 2016
  • Termini per presentar la sol·licitud: del 30 de març al 7 d’abril de 2016 (es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del 6 d’abril de 2016)
  • Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem provisional: 15 d’abril de 2016
  • Termini per presentar una reclamació al barem provisional: 15 a 20 d’abril de 2016
  • Sorteig del número de desempat: 18 d’abril de 2016, a les 11 h al Departament d’Ensenyament (Serveis Centrals: Via Augusta, 202, Barcelona)
  • Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 25 d’abril de 2016
  • Publicació de l’oferta final de places escolars: 17 de maig de 2016
  • Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera: 20 de maig de 2016

  Matrícula

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària o al primer curs de l’educació secundària obligatòria: del 13 al 17 de juny de 2016
  • Alumnes preinscrits amb plaça al segon, tercer i quart curs de l’educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada a l’educació secundària obligatòria en cas d'alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 27 de juny a l’1 de juliol de 2016
  • Alumnes d’educació secundària obligatòria pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 9 de setembre de 2016.

  Centres integrats

  Els centres integrats amb ensenyaments artístics de música i dansa poden adaptar aquest calendari al de les proves d'accés específiques. En tot cas, han de respectar el període de presentació de sol·licituds i han de fer púclic el seu calendari d'actuacions abans del dia 6 de març de 2015. 

  Tanca
 • Documentació i criteris de prioritat

  Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert, en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

  A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

  Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

  Documentació identificativa

  El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentacio següent: 

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol.licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n disposa.


  De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

  Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

  Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, generals o complementaris) han de presentar la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri.
   

  a) Criteri específic

  Documentació: cap

  b) Criteris generals

  • Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada,amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).

   La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un sol centre de secundària).

   Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

   Barem: 40 punts

   Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

   Només si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic, cal presentar un certificat d'aquest centre.
  • Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

   Barem
  • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
  • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts
  • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

   Documentació
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).
  • Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

   Barem: 10 punts

   Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
  • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

   Barem: 10 punts

   Documentació
  • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
  • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

  C) Criteris complementaris

  • L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

   Barem: 15 punts

   Documentació: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  • L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

   Barem: 10 punts

   Documentació: informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

  • El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats (en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals) al centre per al qual es presenta la sol·licitud.

  Són ensenyaments gratuïts i universals: el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, els programes de qualificació professional inicial (PQPI) i els cicles de formació professional de grau mitjà.

  Són equivalents a aquests ensenyaments: el parvulari, l'educació general bàsica (EGB), els ensenyaments primaris, el 1r i 2n curs de batxillerat unificat polivalent (BUP) o el batxillerat elemental o el batxillerat superior, i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys

  Barem: 5 punts

  Documentació: cap perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

  Tanca
 • Sol·licitud de preinscripció

  Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

  El formulari de sol·licitud i la documentació s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc; també es pot presentar a l'oficina municipal d’escolarització del municipi on està ubicat el centre demanat en primer lloc i, si no n'hi ha, a l'ajuntament corresponent, i als serveis territorials o les oficines territorials del Departament d'Ensenyament.

  Formulari de sol·licitud

  En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Tots els alumnes matriculats el curs 2015-2016 en un centre educatiu de qualsevol titularitat disposen d'aquest identificador; els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen. Tot i que per a aquest curs no és un dada obligatòria, si el desconeixeu es recomana demanar-lo al centre.

  El camp de l'adreça de correu electrònic s'aconsella omplir-lo per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Aquest codi (i el número del DNI, NIE o passaport del primer tutor o tutora) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions i plaça assignada).

  Si no s'ha indicat cap adreça de correu electrònic o no es rep el missatge amb el codi de la sol·licitud, la persona que consta com a primer tutor o tutora a la sol·licitud pot demanar-lo al centre demanat en primer lloc.

  Per emplenar la sol·licitud es pot fer servir el formulari en PDF o el formulari en suport informàtic:

  Tanca
 • Consulta de resultats

  Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional

  En les dates que es detallen en el calendari, els centres publiquen al tauler d'anuncis les llistes de les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada una en aplicar-hi el barem associat als criteris de prioritat.

  En aquestes llistes també es dóna a conèixer el número que el Departament d'Ensenyament assigna aleatòriament a cada sol·licitud presentada i serveix per ordenar-les en cas d'empat.

  Les oficines municipals d'escolarització també publiquen les llistes per als centres i ensenyaments del municipi.

  Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet. El missatge s'envia quan la consulta de les llistes està disponible. En el cas que no el rebeu, es recomana que comproveu que no ha quedat identificat com a correu brossa pel vostre servidor.

  Durant el termini de reclamacions, si la vostra sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades, podeu presentar una reclamació al mateix centre.

   

  Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds

  El dia indicat en el calendari es fa el sorteig públic per determinar el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el que s'ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.


  Número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat a Educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria és el 4.913.  Número més gran atorgat: 147.558.

  Publicació de les llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

  Un cop resoltes les reclamacions presentades es fa pública al tauler d'anuncis del centre la nova relació de sol·licituds, ordenades segons les prioritats, la puntuació definitiva i el número de desempat.

  Les oficines municipals d'escolarització publiquen també aquestes mateixes llistes per als centres i ensenyaments del municipi.

  Podeu consultar els resultats del procés per Internet, amb el codi de la sol·licitud que heu rebut per correu electrònic i el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora.

   

   

  Publicació de les places assignades

  Finalment, cada centre publica al tauler d'anuncis la llista dels alumnes assignats al centre i la llista dels alumnes preinscrits al centre amb indicació del centre assignat. Les oficines municipals d'escolarització també publiquen les llistes d'assignació de places.

  Si el centre no pot admetre tots els alumnes que l'han demanat com a primera opció, també ha de publicar una llista d'espera per als alumnes que no ha pogut admetre.

  Quan la consulta de les places assignades estigui disponible, rebreu un missatge per correu electrònic si vau especificar una adreça en la sol·licitud de preinscripció. En aquest missatge també hi consta el codi de la sol·licitud i l'accés a la consulta.

  Podeu consultar els resultats del procés per Internet, amb el codi de la sol·licitud i el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora.

  Tanca
 • Oferta inicial

  Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar els centres educatius sol·licitats per ordre de preferència.

  A la consulta de centres hi trobareu la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon, ensenyaments i grups de cadascun i, si és el cas, l'adscripció entre centres.

  Els centres adscrits són els que estan vinculats pel Departament d'Ensenyament perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centre si els dos estan adscrits.

  La informació de les places escolars correspon a l'oferta inicial del dia 18 de març de 2016.

  Àrees d'influència

  Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat al centre, es té en compte l'àrea d'influència del centre.

  A la ciutat de Barcelona, la proximitat al centre es calcula a partir de l'illa de cases on està situat el domicili de l'alumne o l'alumna. Per conèixer la vostra àrea de proximitat podeu consultar a:

  Mapes de les àrees d'influència a Barcelona

  Tanca
 • Informació complementària

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail